กิจกรรมของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พันธกิจ (mission)

1.พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารการ
2.พัฒนาครูอาจารย์ให้เป็นครูมืออาชีพ
3.ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.พัฒนาส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
8.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น