กิจกรรมของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์ (vision)

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นเลิศทางปัญญา

ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น